<< Главная страница

го, РосIя &MDASH; роздIлена в часI кра&IUML;на orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15964


Бiльшовицький переворот жовтня 1917 року розiрвав iсторiю держави. Замiсть iсторичноï Росiï Росiйськоï iмперiï було створено принципово iнше утворення Радянська Росiя, Що стала незабаром Радянським Союзом. Про розрив, здається, першим повiдомив свiтовi росiйський поет i мислитель Василь Розанов. В Апокалiпсисi нашого часу вiн писав: Iз брязкотом, скрипом, вереском опускається над Росiйською Iсторiєю залiзна завiса. Сьогоднi, пiсля 90 рокiв терору й неправди, далеко не всi усвiдомлюють, що ж це за розрив, хоча навiть школяр розумiє ФРН i Третiй Рейх держави рiзнi. Як то ка- жуть, у чужому оцi… З боку виднiше, нiж зблизька. Тому основну тезу про роздiлення я постараюся коротко розкрити й обгрунтувати.
Постжовтневий розрив це розрив на рiвнi держустрою та держсимволiки. Думська монархiя перетворилася на радянську республiку, на державу робiтникiв i селян, а ще точнiше на диктатуру над пролетарiатом. Радянська Росiя затвердила новий герб, гiмн, прапор. Замiсть колишнiх силових структур з'явилися новi мiлiцiя (жандармерiю й полiцiю розпустили), РККА (замiсть росiйськоï армiï) докладнiше про це пiзнiше. Утворена й зовсiм невiдома в iсторичнiй Росiï органiзацiя пiд назвою ВЧК.
ЗО листопада 1917 року голова Раднаркому видав декрет, яким скасовувалася дiя всього корпусу росiйських законiв, що формувався 1000 рокiв. Вiдбувся правовий розрив. Замiсть колишньоï моралi шануй батька, шануй матiр прiоритетом оголошувалася вiдданiсть справi революцiï. На комунiстичний iконостас потрапив Павлик Морозов, який уславився лише тим, що в iм'я справи робiтничого класу зрадив власного батька.
Бiльшовики змiнили соцiальну структуру росiйського суспiльства, вони скасували всi стани. Щоправда, замiсть проголошеноï iдеï рiвностi той, хто був нiким, насправдi зовсiм не став усiм, а тi, хто були усiм, перетворилися на нiщо. Натомiсть над краïною пiднiсся новий правлячий клас, який пiзнiше отримав назву номенклатура. Його iснування в СРСР було держтаємницею, номенклатурники мали особливi права й особливi привiлеï, список яких донинi не опублiковано.
Скасувавши стани, бiльшовики нацiоналiзували всю власнiсть, на словах оголосивши ïï народною, а фактично взявши ïï пiд номенклатурний контроль. Повсякденним проявом розриву є, примiром, те, що в росiйських мiстах i селах є тисячi пам'ятникiв, безлiч вулиць i площ, що мають iмена героïв Великоï Вiтчизняноï, але, на вiдмiну вiд Парижа або Лон-
дона, в Москвi немає жодного топонiма, що зберiгає пам'ять про Першу свiтову. Само за себе промовляє й спiввiдношення масштабiв святкування ювiлеïв двох вiйн.

го, РосIя &MDASH; роздIлена в часI кра&IUML;на orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15964


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация